Torstein Rekkedal - kvalitet i nettstudier

Kvalitet i nettstudier: et intervju med professor Torstein Rekkedal

Kvalitet i nettstudier

This interview is also available in English.

Professor Torstein Rekkedal er leder for NooAs internasjonale kvalitetsråd. Det er etablert for å støtte Campus NooA i å sikre, vedlikeholde og utvikle kvaliteten i NooA. I denne intervjuserien stiller vi medlemmene noen spørsmål om deres syn på kvalitet i nettbasert utdanning, og her kommer noen gode råd fra Torstein Rekkedal.

Hva bør NooA legge vekt på når det gjelder kvaliteten på nettlærernes arbeide?

Etter min mening er kvaliteten på lærernes arbeid kritisk for totalkvaliteten. Læreren må være rask i all kommunikasjon med studentene. Forskning viser at tiden for å få svar fra læreren både på innleverte besvarelser og spørsmål er meget viktig.

At lærerne er faglig dyktige er selvsagt. De må også ha kunnskap og kompetanse om hvilke krav nettundervisning stiller. Det betyr at de skal tilrettelegge for studentenes læringsaktiviteter og gi tilstrekkelig og faglig korrekt tilbakemelding på alle innleverte oppgaver, og ikke minst svare raskt på innspill og spørsmål fra studentene. Lærerne må fra første stund etablere en kontakt slik at studentene føler at de kjenner læreren og slik at kommunikasjonen oppfattes som personlig og individuell. Ideelt sett bør også læreren ha en god forståelse for hvilke innspill fra studentene som krever respons fra læreren og hvilke som bør overlates til andre studenter.

Hva mener du er spesielt viktig for at innholdet i NooAs kurs skal ha høy kvalitet?

I hovedsak er innholdet i kurset utviklet på forhånd med sikte på å tilfredsstille behovene hos studenter med ulike behov. Jeg mener at nasjonal og internasjonal forskning viser at nettstudenter er svært forskjellige og viser større variasjon på de fleste variabler enn ordinære studenter. Videre forutsetter nettstudier at studenten må ta ansvar for sin egen læring og være aktiv i studiene. Jeg oppfatter at innholdet i kursene omfatter både det faglige innholdet og den pedagogiske tilrettelegging for effektiv læring. Samtidig som innholdet må være systematisk tilrettelagt på forhånd for målgruppen, må det være muligheter for fleksibel og individuell tilnærming til læringen, både når det gjelder den enkeltes læringsstrategi og tidsbruk. Videre er det ønskelig med pedagogiske og systemmessige løsninger som tillater både individuell læring og læring i samarbeid med andre. En stor fordel er om løsningene muliggjør at tidligere studenters erfaringer bidrar til kvalitetsforbedring av kurset ved at deres læringsaktiviteter integreres i kurset og er tilgjengelig for nye studenter ved behov.

Tror du valget av Moodle som læringsplattform har noen betydning for kvaliteten på NooAs nettkurs?

Jeg regner meg ikke som ekspert på ulike læringsplattformer. Det viktige er at læringsplattformen lar seg tilpasse til de administrative og pedagogiske løsninger som NooA legger til grunn. Det vil si at læringsplattformen både ivaretar generelle behov for nettbasert undervisning og NooAs grunnleggende læringsfilosofi. Så langt jeg kan se er Moodle et godt alternativ som også er valgt at andre større ”nettskoler” internasjonalt, som for eksempel Open University  i Storbritannia.

Hva er det beste rådet du kan gi til en nettskole som er opptatt av å levere god kvalitet på sine kurs og tjenester?

Studenter som ikke er på campus har større behov for at all informasjon, fra første kontakt med skolen til studiene er gjennomført, er lett tilgjengelig, lett og forstå og korrekt. At den er korrekt betyr at det som loves, holdes gjennom hele prosessen. Nettstudenter har behov for fleksibilitet.

Derfor:

  • Gi alltid studentene korrekt informasjon.
  • Korrekt informasjon betyr at man holder det man lover.
  • Gi lærerne pedagogisk opplæring i nettpedagogikk og NooAs undervisnings- og læringsfilosofi.
  • Gi studentene opplæring i studieteknikk for nettbasert læring og spesielt i NooAs læringsfilosofi.
  • Kursene, administrative og systemmessige løsninger må utvikles basert på forskningsbasert kunnskap om nettbasert undervisning.
  • Foreta systematiske og regelmessige kvalitetsvurderinger der studentenes vurderinger er viktige bidrag og revider løsningene på bakgrunn av denne informasjone.