Reiselivsfaget.

Reiselivsfaget er et nettstudium for deg som har relevant erfaring og vil ta fagbrev som praksiskandidat.

Du MÅ allerede ha minst 4 år relevant arbeidspraksis for å starte på studiet. Det er fordi siste mulighet til å avlegge teorieksamen etter den læreplanen kursene bygger på er høsten 2024, og siste mulighet til å avlegge praktisk prøve for å få fagbrev etter samme læreplan er i løpet av 2025.

Nytt studium kommer høsten 2024.

Du kan gjennomføre studiet uansett hvor du bor og ta det samtidig som du er i full jobb.

Du kan starte når du vil og ta kursene samlet eller hver for seg.

 

Reiselivsfaget

Reiselivsfaget for praksiskandidater som ønsker fagbrev

 

Arbeidsoppgaver

Reiselivsmedarbeidere jobber med salg av forretnings- og feriereiser. De koordinerer transport, overnatting og utflukter. I tillegg beregner de priser for kunden.

Vanlige arbeidsoppgaver for en reiselivsmedarbeider:

 • gi råd og veiledning om reiser og reisemål
 • ta imot bestillinger
 • reservere billetter, overnatting og utflukter
 • markedsføre bedriften
 • planlegge og gjennomføre aktiviteter og opplevelser

Reiselivsmedarbeidere er ofte bedriftens ansikt utad. De må yte god service og ha gode språkkunnskaper.

Jobbmuligheter for reiselivsmedarbeidere

Reiselivsmedarbeidere jobber i reise- og bookingbyråer, hos turoperatører, flyselskaper, jernbaneselskaper, event- og opplevelsesbedrifter, turistkontorer og cruiseselskaper.

Bonuskurs

Studentlappen og Privatisten

Alle som tar Reiselivsfaget får gratis tilgang til Studentlappen og Privatisten.

Studentlappen er et nettkurs i studieteknikk som tar for seg studieteknikker og digitale verktøy (mobiltelefoner, apper, programvare, nettsider etc.) som kan gjøre deg til en bedre nettstudent.

Privatisten kan du få tips, hjelp og svar på spørsmål om forberedelse og påmelding til eksamen som privatist.

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Reiselivsfaget.

 

 

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA

Lånekassen logo

Studielån

Reiselivsfaget på NooA er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Kursene tilsvarer tilsammen 477 studietimer.

Les mer om finansiering av nettstudier.

Vil du ha fagbrev og bli reiselivsmedarbeider?

Har du praktisk erfaring, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i Reiselivsfaget være noe for deg!

Å formalisere din kompetanse er å investere i din egen fremtid. Meld deg på – vi hjelper deg mot målet om å få fagbrev i Reiselivsfaget!

Praksiskandidater i Reiselivsfaget

Kursene i Reiselivsfaget er for praksiskandidater  som vil ha fagbrev.

Praksiskandidater: studenter som opparbeider fem års relevant praksis kan ta den yrkesteoretiske eksamenen (RLV3102) og deretter melde seg opp til og avlegge fagprøven.

Eksamen i Reiselivsfaget

Skriftlig, tverrfaglig eksamen (RLV3102), 5 timer. Du må selv melde deg opp til eksamen som privatist. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Les mer på våre eksamenssider.

Læremidler i Reiselivsfaget

Læremidlene som inngår i kursprisen:

 • Service- og vertskapsrollen. Nettsider med oppgaver for NooA videregående skole. NooA 2020.
 • Salg og markedsføring. Nettsider med oppgaver for NooA videregående skole. NooA 2020.
 • Drift. Nettsider med oppgaver for NooA videregående skole. NooA 2020.

Lærebok du må skaffe selv:

Reiselivsfaget Vg3. Rønningen, Sandøy og Stedje. Fagbokforlaget 2013. ISBN 9788245013405.

Til sammen dekker læremidlene teorien i faget etter læreplanen for RLV3-01 med de tre hovedområdene:

 • Service- og vertskapsrollen
 • Salg og markedsføring
 • Drift

 

Kort om kursene i Reiselivsfaget

Kursene i Reiselivsfaget

Reiselivsfaget består av tre kurs. Du kan melde deg på et kurs av gangen eller alle tre kursene samtidig.

Service- og vertskapsrollen

Kurset omfatter det å ivareta kunden i det helhetlige reiselivsproduktet. Gjeste- og kundeorientering, produktkunnskap, etikk og samarbeid med andre reiselivsvirksomheter er sentrale deler av hovedområdet. Tverrkulturell kommunikasjon inngår også. Videre dreier det seg om formidling av produkt og tjenester fra egen virksomhet og samarbeidende virksomheter.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • kommunisere munnleg og skriftleg med kundar og gjester, også på engelsk
 • bruke enkle formuleringar på eit anna framandspråk enn engelsk i møte med kundar og gjester
 • formidle produkt og tenester frå eiga verksemd og samarbeidande verksemder ut frå dei behova kunden har
 • yte service og tilpasse kommunikasjon, åtferd og klesdrakt i møte med kundar og gjester med ulik kulturbakgrunn og nasjonalitet
 • bruke ulike verkemiddel og hjelpemiddel ved formidling av aktivitetar og opplevingar i eiga verksemd og på destinasjonen
 • planleggje og gjennomføre aktivitetar og opplevingar i det heilskaplege reiselivsproduktet
 • formidle informasjon om turistattraksjonar og hovudtrekka i lokal og nasjonal kultur og historie
 • bruke ulike informasjonskjelder og kvalitetssikre informasjon til bruk i service- og vertskapsrolla
 • planleggje og gjennomføre reiselivsopplevingar etter gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik og ut frå omsyn til miljøet og kulturelle verdiar
 • formidle hovudtrekka i det heilskaplege reiselivsproduktet som verksemda inngår i

Salg og markedsføring

Kurset omfatter salg, mersalg og gjensalg av produkter og tjenester og videreutvikling av disse. Videre dekker kurset skriftlig og muntlig kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere ved formidling, presentasjoner og utarbeidelse av markedsføringsmateriell og hjemmeside.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • identifisere og skildre dei viktigaste målgruppene for verksemda og deira behov
 • gjere greie for faktorar som kan påverke produktutviklinga i verksemda
 • gjere greie for hovudtrekka i marknadsplanane til verksemda
 • planleggje, utføre og dokumentere oppgåver i samsvar med aktivitetsplanane til verksemda
 • vurdere, velje og bruke verkemiddel i marknadsføringa av dei produkta bedrifta har, i samsvar med behova i marknaden, profilen til bedrifta og gjeldande regelverk
 • byggje, dokumentere og nytte kunderelasjonar i marknadsføringsarbeidet
 • initiere, gjennomføre og avslutte sal og meirsal
 • gjere greie for digitale tenester i verksemda og for utvikling av heimesida til verksemda
 • opptre i samsvar med etiske normer for sal og marknadsføring
 • bruke digitale hjelpemiddel ved sal og marknadsføring
 • utforme salsbrev og anna kommunikasjonsmateriell

Drift

Kurset omfatter organisering av virksomheten, samarbeidspartnere og virksomhetens kjerneprodukter. Videre inngår daglige arbeidsoppgaver knyttet til økonomi og rutiner og gjeldende regelverk.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • fortelje om historia til verksemda, og gjere greie for mål, kjerneverksemd, satsingsområde, økonomi og organisering av verksemda
 • gjere greie for sin eigen arbeidsplass og si eiga rolle i verksemda
 • planleggje arbeidsdagen og utføre og vidareutvikle daglege rutinar i verksemda
 • samarbeide med andre aktørar for å sikre at kunden får ei heilskapleg reiselivsoppleving
 • vurdere korleis ulike faktorar kan påverke dei økonomiske resultata i verksemda
 • bruke kasse og betalingsterminalar, handtere kontantsummar, utføre oppgjersrutinar og gjere enkle valutaoverslag og kalkulasjonar
 • bruke kundehandteringssystema i verksemda ved bestillingar, endringar og avbestillingar
 • føre statistikkar og utarbeide rapportar i samsvar med dei behova verksemda har, og med gjeldande lovverk
 • bestille varer og tenester til verksemda
 • vurdere korleis den tilsette og verksemda kan medverke til ei berekraftig utvikling i eiga verksemd og i samfunnet
 • gjere greie for og arbeide i tråd gjeldande regelverk for reiselivsnæringa
 • vurdere samanhengar mellom eige arbeid, internt arbeidsmiljø, lønnsemd i avdelinga og kvalitet på reiselivsproduktet
 • gjere greie for og arbeide i tråd med rutinar i verksemda som skal sikre tryggleiken til dei tilsette og verdiane i verksemda
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforhold i reiselivsfaget, og gjere greie for kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har

 

Andre yrkesfag på NooA videregående skole

Aktivitør, Byggdrifter, Barne- og ungdomsarbeider, Helsefagarbeider, Kokk, Kontor- og administrasjonsmedarbeider, Logistikkoperatør, Portør, Reiselivsmedarbeider, Resepsjonist, Salgsmedarbeider,og Servitør

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med gode lærere.


NooA har også teorikursene for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev i servitørfaget eller i resepsjonsfaget