Byggdrifterfaget – ta fagbrev som praksiskandidat på NooA.

Byggdrifterfaget er et nettstudium for deg som har relevant erfaring og vil ta fagbrev som praksiskandidat.

Du må allerede ha ca. 4 år relevant arbeidspraksis for å starte på studiet våren 2024. Det er fordi siste mulighet til å avlegge teorieksamen etter den læreplanen kursene bygger på er høsten 2024, og siste mulighet til å avlegge praktisk prøve for å få fagbrev etter samme læreplan er i løpet av 2025.

NooA reviderer studiet basert på ny læreplan sommeren 2024.

Kursene i Byggdrifterfaget

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Byggdrifterfaget.

 

Andre yrkesfag på NooA videregående skole

AktivitørByggdrifter, Barne- og ungdomsarbeider, Helsefagarbeider, Kokk, Kontor- og administrasjonsmedarbeider, Logistikkoperatør, Portør, Reiselivsmedarbeider, Resepsjonist, Salgsmedarbeider, og Servitør

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med gode lærere.

 

Lånekassen logo

Studielån

Byggdrifterfaget på NooA er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Studiet tilsvarer 477 studietimer og kan gi rett til 50 % støtte i ni måneder.

Les mer om finansiering av nettstudier.

 

Byggdrifterne - hverdagens superhelter i byggdrifterfaget

Byggdrifterne – hverdagens superhelter

Vil du ha fagbrev og bli byggdrifter?

En byggdrifter, også kalt vaktmester eller driftsoperatør, drifter og vedlikeholder lokaler, inventar og utstyr i et bygg. Byggdrifteren tar seg av vedlikehold og mindre reparasjoner, mens andre fagfolk tar seg av større problemer ved bygg og anlegg.

Byggdrifteren sørger for at tekniske installasjoner som heiser, brannvarsling, låsesystemer, varmeanlegg og andre maskinanlegg fungerer som de skal. Jobben som byggdrifter er i sterk endring med stadig større behov for kompetanse på elektronikk og IKT. Det er også økende fokus på HMS, ENØK, klima og miljø.

Byggdriftere tar vare på bygninger og uteareal ved skoler, idrettshaller, svømmeanlegg, sykehus, industri- og forretningsbygg og hoteller. I tillegg har mange private boligselskaper, bedrifter og organisasjoner egen vaktmestertjeneste. Mange byggdriftere arbeider også i kommunale enheter for drift og vedlikehold og private vaktmesterselskaper.

Praksiskandidater

Kursene i byggdrifterfaget er for praksiskandidater som vil ha fagbrev.

Praksiskandidater: studenter som har mer enn fem års relevant praksis kan ta den yrkesteoretiske eksamenen (BDR3102) og deretter melde seg opp til og avlegge fagprøven (BDR3001)

Eksamen i Byggdrifterfaget

Skriftlig, tverrfaglig eksamen (BDR3102), 5 timer. Du må selv melde deg opp til eksamen som privatist. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Les mer på våre eksamenssider. Siste mulighet til å avlegge teorieksamen etter den læreplanen kursene bygger å er høsten 2024.

Lærebøker

Du må selv skaffe deg lærebøkene i byggdrifterfaget. Hos https://www.akademika.no/Fagakademiet finner du alle bøkene som inngår som pensum i byggdrifterfaget.

Kort om kursene i Byggdrifterfaget

Kursene i Byggdrifterfaget

Byggdrifterfaget består av fem kurs. Du kan melde deg på et kurs av gangen eller alle fem kursene i byggdrifterfaget samtidig.

Internkontroll og  kommunikasjon

Internkontroll og kommunikasjon handler blant annet om helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen. Du blir kjent med aktuelle lover og forskrifter, samt hvilke tilsynsmyndigheter og etater som har ansvar i ulike saker. Avfallsbehandling gjennomgås  som et eget tema i kurset. Det tar også for seg skriftlig kommunikasjon, med hovedvekt på rapporter og notater som er relevante for byggdriftere.

Byggeteknikk med materialkunnskap

Byggeteknikk med materialkunnskap handler om ulike bygningskonstruksjoner, krav til materialer og planløsninger på viktige byggedetaljer. I Plan og bygningsloven (PBL), med tilhørende forskrifter, stilles det strenge krav til saksbehandling, både hos sentrale myndigheter og i de kommunale instansene. Lover og forskrifter knyttet til byggesaker er derfor en viktig del av dette kurset. Kurset tar for seg PBL og de viktigste forskriftene slik at du blir kjent med lovens og forskriftenes intensjon og hvem som er de ansvarlige myndigheter i byggeprosessen.

Varme og sanitæranlegg

Varme og sanitæranlegg gir en innføring i sentralvarmeanlegg og varmesystemer. Det tar for seg drift av disse sytemene og hvilken betydning vedlikeholdet har for driftsøkonomi og komfort i bygningen. Kurset omfatter også sanitæranlegg i bygninger. Her vises det til lover og forskrifter knyttet til anleggene, og virkemåten til viktige komponenter som byggdriftere må beherske når de skal drifte og vedlikeholde anleggene.

Ventilasjon og elektriske anlegg

Ventilasjon og elektriske anlegg gir et innblikk i prinsippene som ligger til grunn for ulike ventilasjonssystemer og hvordan de bør driftes og vedlikeholdes. Det gir også en innføring i elektrisitet og elektriske anlegg, samt tips og råd  om hvordan du oppdager og forebygger feil ved anlegget. Du vil også bli kjent med aktuelle lover og forskrifter som stiller krav til den som skal arbeide på elektriske anlegg.

ENØK

ENØK står for energiøkonomisering. Kurset handler om drift og vedlikehold av bygningstekniske og energikrevende anlegg i bygninger, med fokus på energiøkonomisering. Energiøkonomisering er her tolket som «sparing av energi, – uten at det går ut over komfort og trivsel. Dette kurset viser blant annet hvordan du kan redusere energibehovet til oppvarming, og dermed redusere driftskostnadene.

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA


NooA har også teorikursene for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev som logistikkoperatør: