NooA hjerter

Gode kursevalueringer

Kursevaluering av NooAs nettkurs

Av Morten Flate Paulsen
Desember 2015

Hensikten med denne analysen er å finne ut hva NooAs kursdeltakere er fornøyd med og hva vi kan gjøre for å forbedre kursene på NooA.

Analysen omfatter de siste hundre kursevalueringene som kom inn før 10. desember 2015. Evalueringsskjemaene inneholder fire spørsmål som legges ut i slutten av alle NooAs kurs. Spørsmålene er vist i skjermdumpen under.

Kursevaluering

Evalueringen er frivillig, men selv om vi oppfordrer alle kursdeltakerne til å svare er det mange som ikke svarer. Analysen trenger derfor ikke være representativ for NooAs kursdeltakere. Den gir likevel en interessant innsikt i hva de som har valgt å svare (respondentene) mener om kursene.

Evalueringen er anonym, men det er sannsynlig at noen studenter har evaluert mer enn ett kurs slik at antall respondenter er noe lavere enn 100.

Svarene fordeler seg på 37 forskjellige kurs og det betyr at det i gjennomsnitt er litt i underkant av tre evalueringer per kurs. Det er for lite til å trekke noen vesentlige konklusjoner om de enkelte kursene.

Avkrysningsspørsmålene

Respondentenes 100 kursevalueringer må sies å være svært gode for både skolen og lærerne slik det fremgår av de to figurene nedenfor.

Fornøyde nettstudenter ved NooA

På spørsmålet «Hvor fornøyd er du med kurset?» har hele 85 % krysset av for at de er Svært fornøyd eller Fornøyd. Ingen har krysset av for at de er Misfornøyd eller Svært misfornøyd.

Fornøyd med læreren

På spørsmålet «Hvor fornøyd er du med læreren?» har hele 86 % krysset av for at de er Svært fornøyd eller Fornøyd. Ingen har krysset av for at de er Misfornøyd eller Svært misfornøyd. Fire av evalueringene kom i kurs uten lærer.

De åpne spørsmålene

Samtlige verbale svar på de to åpne spørsmålene er systematisert og gjengitt i sin helhet i den fullstendige analysen. Åpenbare stavefeil er rettet for å gi bedre lesbarhet. Noen lange svar som inneholder utsagn om flere forskjellige temaer er splittet opp og fordelt på de respektive temaene.

Navn er erstattet med mer generelle begrep som for eksempel «læreren» for anonymitetens skyld. Vi har likevel valgt å legge til kursnavnet i parentes etter hvert utsagn for at uttalelsene skal fremstå i en mer meningsfull sammenheng.

Sammendrag av svarene på de åpne spørsmålen

Det beste med kursene

Flere av respondentene fremhevet fleksibiliteten som det beste med kursene. De trekker frem mulighetene til å studere når man vil, hvor man vil, i sitt eget tempo, når man har tid og mulighet.

Mange fremhevet læring og mestring som det beste med kursene. De brukte nøkkelord som bedre selvtillit, at jeg faktisk er flink, motivasjon, læring, interesse og mestring.

Respondentene gir mye ros til lærerne. Mange av kommentarene dreier seg om raske og gode tilbakemeldinger, inspirasjon, bekreftelse på mottatt henvendelse, kritikk der det trengs og ros når det er fortjent. Det eneste forslaget til forbedringer var følgende kommentar: «…dersom jeg kunne gjort mer annerledes, ville jeg satt pris på enda flere kritiske kommentarer».

Flere av respondentene fremhevet oppgavene som det beste med kursene. Illustrerende utsagn er «… det er først etter jeg har gjort oppgavene at jeg føler stoffet sitter» og «man evner å forstå teorien bedre når [oppgavene] blir utført». Nøkkelord som ble brukt om oppgavene var konkrete, spennende, utfordrende og varierte.

Respondentene hadde mange generelle svar til hva som var det beste med kursene. Noen fokuserte på at kursene var informative, intuitive, nyttige og oversiktlige.

En del respondenter brukte mer konkrete begreper om innholdet når de fremhevet det beste med kurset. Noen nøkkelbegreper i kommentarene var lære å skrive rapport, digitale læreverktøy, vokabular, interaktivt og innsikt i egne sterke og svake sider. Andre kommentarer om det beste med kursene gikk mer direkte på innholdet i det enkelte kurset.

Tilbakemeldingene på tegne- og skrivekursene var varierte, interessante og positive. De inneholder nøkkelord som superfornøyd, utrolig lærerike, veldig spennende.

Det er relativt mange og veldig positive kommentarene til hva som er bra med kurset Spansk for adoptivforeldre. Nøkkelord som brukes er: lære spank på en morsom måte, tilgjengelig og hjelpsom lærer, raske tilbakemeldinger, gode tips til sider, gode ordlister, relevant for adopsjon, forståelse for Latinamerikansk kultur, interessante filmsnutter, lydfiler med uttale.

Det er også oppløftende å lese de positive kommentarene til de engelske kursene som hevder at «e-learning is a fantastic way to learn» og «The course gives a fantastic insight into a remarkable artist». Kommentarene til kursene E-train, GCMS Trading Diploma og Binary options inneholdt nøkkelord som valuable text material, good quality, in depth videos and practical essential knowledge.

Forslag til forbedringer

Selv på spørsmålet «Hvordan kan kurset forbedres?» var de mange som utelukkende kom med positive kommentarer om kursene. De bruker begreper som enormt utbytte, fornøyd med opplegget, synes det er bra og veldig fornøyd.

Det er også oppløftende å lese at mange respondenter ikke savner noe, ikke har noe å utsette på kursene og ikke har forslag til forbedringer.

Det var bare ett ønske om chattemuligheter og to ønsker om forbedringer i forum. En respondent fremhevet likevel muligheten til å dele tanker og få svar på spørsmål via forum som det beste med kurset.

Flere respondenter ønsker mer innhold eller savner enkelte temaer i kursene sine. Disse kommentarene gjelder kursene Studentlappen, Profilanalyse, The Mall, Reiselivsjournalist, Spansk, Medikamentregning, norsk og Skrivekurs I og II.

De som foreslår forbedringer i de engelskspråklige kursene om valutahandel ønsker også mer innhold, mens de som uttaler seg om E-train mener kurset er for omfattende.

Spansk, tegnekurs og E-train er blant de NooA-kursene som inneholder mest multimedia. Det kan være årsaken til at respondentene i disse kursene var mer opptatt av multimediainnhold enn deltakerne på andre kurs. De foreslår blant annet flere YouTube klipp, hjelpevideoer og audio øvelser.

Forslagene til forbedring av innsendingsoppgavene omfattet ønsker om flere og mer varierte oppgaver, mer utfyllende tekst, tydeligere og bedre formuleringer. To respondenter meldte om problemer med levering av en innsendingsoppgave.

Noen respondenter var skeptiske til tankedelingsoppgavene fordi det var få bidragsytere og vanskelig å vurdere kvaliteten på bidragene. Selv om NooAs tankedelingsoppgaver er frivillige, kan enkelte temaer oppleves som for personlige for noen. Noen er også skeptiske til at man ikke får se hva andre har svart før man selv svarer.

En av de viktigste observasjonene i denne analysen er at mange respondenter ønsker seg forbedringer i navigeringen på NooAs kurs. Det dreier seg blant annet om eksterne lenker som slutter å virke, video- og lydfiler som starter automatisk samt ønske om enklere navigering og bedre tilpassing til iPad. De to kursene som utmerker seg med mange kommentarer om dette er Spansk og E-train.

Svarene tyder ikke på at respondentene er spesielt opptatt av kursprisene. Det var tre kommentarer som gikk på ønske om gratis kurs, gratis programvare og at kurset bare var verd prisen fordi man fikk personlig hjelp av lærer og de andre deltakerne på kurset.

Noen respondenter mener tettere oppfølging, mer samarbeid, selvrettende oppgaver, flere obligatoriske sjekkpunkter og faste møtetider kan øke motivasjonen og fremdriften i kursene.

De to forbedringsforslagene til vårt engelske entreprenørkurs handlet om flere fysiske møter og faste tidsfrister. Kurset ble tilbud gratis til 20 utenlandske entreprenører i Oslo og Akershus, varte i 4 måneder og startet med en fysisk samling.

Bare et mindretall av NooAs kurs baserer seg på trykte lærebøker og i så fall gir NooA informasjon om hvordan bøkene kan bestilles. Det er likevel verdt å merke seg at det bare er to kommentarer om lærebøkene. En kommentar er at kurslitteraturen og videointroduksjonene i Næringslivsetikk er bra og det eneste forslaget til forbedring er enklere bestilling av bøker i Byggdrifterfaget.

Blant andre forslag til forbedringer kom det frem ønske om å se hvor lenge man har tilgang til kurset og at noen kurs kursbevis fremdeles mangler.