Resepsjonsfaget.

Resepsjonsfaget er et nettstudium for deg som har relevant erfaring og vil ta fagbrev som praksiskandidat.

Du bør allerede ha ca. 4 år relevant arbeidspraksis for å starte på studiet høsten 2023. Det er fordi siste mulighet til å avlegge teorieksamen etter den læreplanen kursene bygger på er høsten 2024, og siste mulighet til å avlegge praktisk prøve for å få fagbrev etter samme læreplan er i løpet av 2025.

Du kan gjennomføre studiet uansett hvor du bor og ta det samtidig som du er i full jobb.

Du kan starte når du vil og ta kursene samlet eller hver for seg.

 

Resepsjonsfaget

Resepsjonsfaget for praksiskandidater som vil ta fagbrev som resepsjonist

 

Arbeidsoppgaver

Resepsjonister hjelper gjester med å få et hyggelig opphold ved å gi dem god service og informasjonen de trenger. De tar imot gjester ved hoteller og andre steder med behov for resepsjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for resepsjonister:

 • sjekke inn og ut gjester
 • hjelpe gjestene med spørsmål og utfordringer
 • gi generell informasjon til gjestene
 • salg og booking
 • bidra med markedsføring

Resepsjonisten er bedriftens ansikt utad. Derfor er det viktig å være hjelpsom, hyggelig overfor og ha gode språkkunnskaper.

Jobbmuligheter for resepsjonister

Resepsjonister arbeider på hoteller og andre overnattingssteder, konferansesentre og større private og offentlige kontorer og arbeidsplasser.

Bonuskurs

Studentlappen og Privatisten

Alle som tar Reiselivsfaget får gratis tilgang til Studentlappen og Privatisten.

Studentlappen er et nettkurs i studieteknikk som tar for seg studieteknikker og digitale verktøy (mobiltelefoner, apper, programvare, nettsider etc.) som kan gjøre deg til en bedre nettstudent.

Privatisten kan du få tips, hjelp og svar på spørsmål om forberedelse og påmelding til eksamen som privatist.

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Resepsjonsfaget.

 

 

Lag din egen bruker slik at du kan logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på Campus NooA

Lånekassen logo

Studielån

Resepsjonsfaget på NooA er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Kursene tilsvarer tilsammen 477 studietimer.

Les mer om finansiering av nettstudier.

Vil du ha fagbrev og bli resepsjonist?

Har du praktisk erfaring, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i Resepsjonsfaget være noe for deg!

Å formalisere din kompetanse er å investere i din egen fremtid. Meld deg på – vi hjelper deg mot målet om å få fagbrev i Resepsjonsfaget!

Praksiskandidater i Resepsjonsfaget

Kursene i Resepsjonsfaget er for praksiskandidater  som vil ha fagbrev.

Praksiskandidater: studenter som opparbeider fem års relevant praksis kan ta den yrkesteoretiske eksamenen (RES3102) og deretter melde seg opp til og avlegge fagprøven.

Eksamen i Resepsjonsfaget

Skriftlig, tverrfaglig eksamen (RES3102), 5 timer. Du må selv melde deg opp til eksamen som privatist. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Les mer på våre eksamenssider.

Læremidler i Resepsjonsfaget

Læremidlene inngår i prisen:

 • Vertskapsrollen. Nettsider med oppgaver for NooA videregående skole. NooA 2020.
 • Salg. Nettsider med oppgaver for NooA videregående skole. NooA 2020.
 • Drift. Nettsider med oppgaver for NooA videregående skole. NooA 2020.

Lærebok du må skaffe selv:

Resepsjonsfaget Vg3. Linga, Sandøy og Aarø. Fagbokforlaget 2013. ISBN 9788245013399.

Til sammen dekker læremidlene teorien i faget etter læreplanen for RES3-01 med de tre hovedområdene:

 • Vertskapsrollen
 • Salg
 • Drift

 

Kort om kursene i Resepsjonsfaget

Kursene i Resepsjonsfaget

Resepsjonsfaget består av tre kurs. Du kan melde deg på et kurs av gangen eller alle tre kursene samtidig.

Vertskapsrollen

Kurset omfattar gjestehandtering i resepsjonar og formidling av serviceleveransar i ei verksemd. Vidare dreier det seg om situasjonstilpassa kommunikasjon og åtferd. Vertskapsrolla omfattar formidling av produkt og tenester som inkluderer lokale og regionale attraksjonar, lokalt næringsliv og transporttilbod. Regelverk og rutinar for tryggleik under opphaldet høyrer med til kurset.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utføre service i vertskapsrolla og tilpasse kommunikasjon, åtferd og klesdrakt i møte med gjester
 • kommunisere munnleg og skriftleg med gjestene, også på engelsk
 • bruke enkle formuleringar på eit anna framandspråk enn engelsk i møte med gjestene
 • gjere greie for og følgje gjeldande regelverk og tryggingsrutinar i verksemda ved brann, ran og tjuveri og ved behov for førstehjelp
 • velje ut og bruke ulike verkemiddel i formidlinga av tenestene til verksemda og destinasjonen
 • formidle informasjon om lokale og nasjonale attraksjonar
 • gjere greie for historia til verksemda og kva organisering, mål, strategi og forretningsidé verksemda har, og bruke dette i vertskapsrolla
 • koordinere interne og eksterne aktørar rundt opphaldet til gjesten

Salg

Kurset omfattar kommunikasjon og samhandling i resepsjonen med kundar, gjester og medarbeidarar. Det omfattar sal, meirsal og gjensal. Vidare inkluderer det utforming av salsbrev, utarbeiding av kommunikasjonsmateriell, klagehandsaming og presentasjon av serviceleveransen. Kurset fokuserer på samarbeid med dei eksterne salskanalane knytte til verksemda. Bruk av digitale reservasjons- og kundeoppfølgingssystem i verksemda høyrer med til kursett.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planleggje og gjennomføre sal, meirsal og gjensal gjennom framsyning og presentasjon av produkt og tenester og tilpassing til dei behova gjestene har, og krava til lønnsemd i verksemda
 • utarbeide salsbrev og anna kommunikasjonsmateriell
 • handsame klager i tråd med gjeldande regelverk
 • kommunisere skriftleg med gjester og eksterne salskanalar
 • bruke reservasjons- og kundeoppfølgingssystema i verksemda i salsarbeidet
 • vurdere kundegrunnlaget til verksemda og gjere greie for kva kjede- og firmaavtalar ho har
 • arbeide etter etiske retningslinjer og gjeldande regelverk for sal og marknadsføring
 • vurdere kapasitet og prissetjing i verksemda i samsvar med dei krava verksemda set til lønnsemd

Drift

Kurset omfattar daglege gjeremål i ein resepsjon. Her inngår driftssystema i verksemda, tryggingsrutinar, internkontrollrutinar og bruk av digitale verktøy. Kurset omfattar også innhenting av og analyse av nøkkeltala i verksemda.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planleggje og utføre daglege driftsoppgåver i resepsjonen i samsvar med rutinane i verksemda og gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik og ut frå omsyn til miljøet
 • planleggje, klargjere, gjennomføre og evaluere dei oppgåvene verksemda har ved arrangement
 • planleggje og utføre daglege arbeidsoppgåver og rutinar i husøkonomavdelinga
 • servere mat og drikke etter gjeldande regelverk
 • gjere greie for organisering av verksemda og sin eigen arbeidsplass og si eiga rolle i verksemda
 • hente inn, rekne ut og analysere nøkkeltala i overnattingsavdelinga
 • vurdere korleis ulike faktorar påverkar lønnsemda i verksemda
 • drøfte samanhengar mellom internt arbeidsmiljø, produktivitet og kvalitet på reiselivsproduktet
 • bruke reservasjons- og kundeoppfølgingssystem i verksemda til å gjere, endre, optimalisere og avbestille reservasjonar
 • bruke kasse og betalingsterminalar, handtere kontantbehaldning, utføre oppgjersrutinar og gjere enkle valutaoverslag og kalkulasjonar
 • bruke systema og rutinane i verksemda til å formidle informasjon mellom avdelingane
 • rapportere statistikk etter gjeldande regelverk
 • gjere greie for og arbeide i tråd med tryggingsrutinane i verksemda
 • arbeide i samsvar med etiske verdiar, rutinar og gjeldande regelverk knytte til overnattingsverksemda
 • vurdere korleis arbeidsplassen kan tilpassast ergonomisk, og utføre arbeidet på ein ergonomisk riktig måte
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforhold i resepsjonsfaget, og gjere greie for dei pliktene og rettane som lærlingen, arbeidsgivaren og arbeidstakaren har

NooA har også teorikursene for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev i servitørfaget eller reiselivsfaget