Portørfaget.

Portørfaget er et nettstudium for deg som har relevant erfaring og vil ta fagbrev som praksiskandidat.

Du bør allerede ha ca. 4 år relevant arbeidspraksis for å starte på studiet høsten 2023. Det er fordi siste mulighet til å avlegge teorieksamen etter den læreplanen kursene bygger på er høsten 2024, og siste mulighet til å avlegge praktisk prøve for å få fagbrev etter samme læreplan er i løpet av 2025.

NooA vil i starten av 2024 beslutte om skolen skal revidere studiet basert på ny læreplan.

 

 

 

Portører transporterer pasienter, medisiner og utstyr på sykehus eller behandlingsinstitusjoner.

Som portør må du like å arbeide med mennesker. Du arbeider i nær kontakt med både pasienter og helsepersonell. Kommunikasjon med andre mennesker er derfor en sentral del av jobben.

Jobben innebærer at du må gå mye og at du kan ta noen tunge løft. Arbeidet kan være fysisk krevende og innebære mye gåing.

Portørene har fått et stadig større ansvar og mer omfattende arbeidsoppgaver, noe som stiller større krav til både kompetanse og egnethet. Portøren kan ha noe administrativt ansvar, for eksempel å administrere portøroppdrag, svare telefoner, ta imot varer, ha ansvar for lageret og sortere post.

Les mer i artikkelen Slik jobber portørene på sykehuset.

Ønsker du å arbeide som portør?

Som portør kan du jobbe på offentlige og private sykehus, pleiehjem og andre behandlingsinstitusjoner.

Praksiskandidat portør

Når du har fem års relevant yrkespraksis kan du kvalifisere deg som praksiskandidat.

En praksiskandidat som ønsker å avlegge fagprøve, må ha bestått yrkesteoretisk eksamen i programfagene som beskrevet i læreplanene fra Utdanningsdirektoratet.

Ordningen for praksiskandidater er rettet mot voksne som vil dokumentere kompetanse ved å avlegge fagprøve utenom et ordinært læreforhold. Voksne har denne muligheten med hjemmel i § 3-5 i Opplæringsloven.

Utgangspunktet er at praksiskandidaten har tilstrekkelig og allsidig praksis i faget. Det er ikke krav til noen formell utdannelse eller videregående skole.

Kursene

Studiet består av de tre nettkursene Kommunikasjon og samhandling, Helsefremmende arbeid og Yrkesutøvelse. Til sammen dekker de teorien i Portørfaget VG3 etter læreplankode POR3-01.

Du kan melde deg på et kurs av gangen eller alle tre samlet. Du kan starte når du vil og får tilgang til kursene i 365 dager fra den dagen du melder deg på. Om du trenger det, kan du forlenge tilgangstiden.

Les kursbeskrivelsene ved å klikke på bildene.

 

Portørfaget - ta fagbrev som praksiskandidat og bli portør

Ta fagbrev som praksiskandidat. Bli portør mens du er i jobb og opparbeider praksis.

 

Lag din egen bruker for å logge deg på Campus NooA og motta nyheter om våre nettstudier:

Få din egen bruker på NooA

Video: Jarle Sten Olsen (CC BY-SA)

Lånekassen logo

Portørfaget på NooA er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Kursene tilsvarer tilsammen 477 studietimer.

Les mer om finansiering av nettstudier.

Du kan melde deg på alle de tre kursene i Portørfaget for kr 17 900 her.

NB! Alle læremidlene inngår i prisen.

Meld deg på

 

Hvis du er medlem av Fagforbundet kan du også  søke om stipend for å delta. Andre fagforeninger kan også ha stipendordninger. Sjekk hjemmesidene eller ta kontakt med din fagforening for mer informasjon.

Eksamen Portørfaget

Det er skriftlig, tverrfaglig eksamen (POR3102) på 5 timer. Du må selv melde deg opp til eksamen som privatist. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Les mer på våre eksamenssider.

Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. – 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes i statsbudsjettet.

 

Kort om kursene i Portørfaget

Kommunikasjon og samhandling i portørfaget

Kurset handler om kommunikasjon og omsorg for pasienter, brukere og pårørende. Det tar for seg kommunikasjon og samhandling med kolleger og annet innsatspersonell om tilstanden til pasienter. Det viser og forklarer at empati, respekt og toleranse er grunnleggende verdier for selvfølelse og integritet.

Kurset handler også om å avgi rapporter og bidra til et omsorgsfullt pasient- og brukerforløp. Det belyser tverrfaglig samarbeid samt tydelig og faglig korrekt kommunikasjon. Ulike kommunikasjonsteknikker, konflikthåndtering taushetsplikt og personvern er også en del av kurset.

Helsefremmende arbeid i portørfaget

Kurset handler om å identifisere og rapportere fysiske og psykiske behov hos pasienter og brukere i deres miljø, under transport, forflytning og sikring. Du lærer å drøfte etiske dilemmaer knyttet til yrkesutøvelsen som portør, og forstå og følge medisinsk veiledning og instruks fra leger og annet autorisert helsepersonell.

Du lærer om å observere og rapportere mulige endringer i tilstanden til pasienten og brukeren under transport, forflytting og sikring. Videre handler kurset om å forstå og utføre helsefaglige støttefunksjoner, og samarbeide med annet helse- og innsatspersonell om å begrunne og iverksette tiltak ved akutt sykdom og skade. Kurset omfatter også forebyggende HMS, brannvern, beredskap, smittevern og hygienetiltak etter gjeldende retningslinjer.

Yrkesutøvelse i portørfaget

Kurset handler om metoder for sikker og omsorgsfull forflytting og transport av pasienter og brukere. Det handler også om transport og arbeidsoppgaver knyttet til døde personer. Videre handler det om å forstå hvilken funksjon logistikken har i virksomheten og å følge prosedyrer og retningslinjer for mottak, oppbevaring og utlevering av varer, rengjøring, kontroll og vedlikehold.

Kurset handler også om å behandle medikamenter og medisinskteknisk utstyr, og å transportere prøver og blodprodukter i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer. Å kunne gjøre rede for bruk av transporttekniske innretninger, hvordan de er bygget opp, og hvilken betydning de har for sikkerhet og driftspålitelighet. Å kunne følge regelverk og yrkesetiske retningslinjer, og kjenne portørens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper inngår i hovedområdet.

Videre handler kurset om å følge beredskapsplaner og ivareta gjeldende retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet. Det handler også om førstehjelp og rutiner for varsling. Å vurdere og iverksette tiltak overfor aggressive og truende personer, i samarbeid med annet helsepersonell, og å forstå viktigheten av å gjennomgå spesielle hendelser eller episoder man har opplevd i jobbsammenheng.

 

 

Bonuskurs

Alle som tar kurs på NooA videregående skole får gratis tilgang til Studentlappen og Privatisten.

Studentlappen er et nettkurs i studieteknikk som tar for seg studieteknikker og digitale verktøy (mobiltelefoner, apper, programvare, nettsider etc.) som kan gjøre deg til en bedre nettstudent.

I Privatisten kan du få tips, hjelp og svar på spørsmål om forberedelse og påmelding til eksamen som privatist.

 

Ja takk! Send meg mer informasjon om Portørfaget

 

Andre yrkesfag på NooA videregående skole

Aktivitør, Byggdrifter, Barne- og ungdomsarbeider, Helsefagarbeider, Kokk, Kontor- og administrasjonsmedarbeider, Logistikkoperatør, Portør, Reiselivsmedarbeider, Resepsjonist, Salgsmedarbeider og Servitør

Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med gode lærere.

 

NooA har også teorikursene for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeider eller som aktivitør